รวยด้วยคาถามีจริงหรอ

ความหวังของ มนุษย์ ส่วนมากล้วนปรารถนาความสุขจากการมีเงินมีทรัพย์มากๆ


โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐี มนุษย์หลายคนเลือกเส้นทางการเป็นมหาเศรษฐีด้วยการตั้งใจทำงาน,ขยัน,ประหยัด,อดออม,แต่ก็มี มนุษย์ ส่วนหนึ่งที่เลือกวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การสวดเวทมนต์คาถา แต่ยังคงเกียจคร้านขาดความอดทนและใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีมีคำสอนที่สร้างความศรัทธาในคุณงามความดีโดยที่ไม่ทำให้หลงงมงายเฉกเช่น ศาสนาพุทธที่มีบทสวดมนตร์เพื่อสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและยังมีคาถาที่เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีมีเหตุมีผลไม่หลงงมงายเหมือนดังเช่นคาถา หัวใจมหาเศรษฐี อุ,อา,กะ,สะ ที่หากใครหมั่นพร่ำสวดและปฏิบัติตามคาถานี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยากดังมีรายละเอียดของคาถาดังนี้

-อุ อุฏฐานสัมปทา แปลว่า

ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่ว่าจะเป็นขยันในการการศึกษาหาความรู้ มีความพร้อม และสู้กับการทำงาน มีความอดทน หนักเอาเบาสู้ พากเพียรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

-อา อารักขสัมปทา แปลว่า

ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษา เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้จากความขยันหมั่นเพียรให้มีความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่ใช่เพียงอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย หากแต่ยังรวมถึงการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ป้องกันเงินทองไม่ให้รั่วไหล รวมถึงการเก็บเล็กผสมน้อยและรู้จักการบริหารเงินให้เกิดการงอกเงย

-กะ กัลยาณมิตตรา แปลว่า

การมีกัลยาณมิตร การคบเพื่อนดี ได้แก่ มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีครอบครัวที่ดี รู้จักการเลือกคบคนดีที่มีความจริงใจ ไม่คิดปอกลอกหลอกลวงซึ่งกันและกัน รวมถึงการชี้นำในวิถีทางที่ถูกต้อง ได้พบเจออาชีพดีๆ ช่องทางในการทำมาหากิน และไม่ชวนกันไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สำมะเลเทเมา หรือเล่นการพนัน

-สะ สมชีวิตา แปลว่า

การเลี้ยงชีพตามสมควร ได้แก่ การมีชีวิตอย่างสมถะ ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม ควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ ตลอดจนมีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม รอบคอบ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และรู้จักออมเงินเพิ่มเติม

หัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ บทนี้ นอกจากจะเป็นคาถาที่ท่องจำและภาวนาได้ง่าย ยังสามารถช่วยให้คนธรรมดาๆ คนหนึ่งกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ขอแค่มีความศรัทธาประพฤติปฏิบัติตนตามบทต่างๆอย่างเคร่งครัดอันเป็นหลักง่ายๆที่ช่วยให้เราทุกคนต่างมีฐานะที่ดีขึ้นได้ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง สอดรับกับบทร้อยกรองที่ว่า มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์แม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

สุดท้ายนี้นี้ไม่ว่าคนเราจะรวยด้วยวิธีไหนก็ไม่สำคัญหรอกครับอยู่ที่ว่าเราหาเงินส่วนนั้นมาด้วยตัวเองหรือป่าวเท่านั้นเอง

Author: Gabriel Craig